Privacy Policy & Klachtenregeling

Privacy Policy

Het Preventiecentrum hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Het Preventiecentrum houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Het Preventiecentrum zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van Klanten of leveranciers

Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door Ik geef het Preventiecentrum akkoord om mijn gegevens te gebruiken t.b.v. de administratie verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

Klachtenregeling

Preventiecentrum Almere streeft ernaar om diensten te leveren die aansluiten op de wensen en verwachtingen van de cliënt. Toch kan het gebeuren dat cliënten niet tevreden zijn over de dienstverlening. Het is belangrijk voor u, voor ons en voor alle andere patiënten dat u de klachten aan ons kenbaar maakt. Klachten, verbeterpunten, opmerkingen en adviezen kunnen ingediend worden door een klachtenformulier in te leveren bij de balie of te sturen naar:

Preventiecentrum Almere
T.a.v. klachtenregistratie
Randstad 22-01 
1316 BN Almere

Ook kunnen klachten telefonisch of per e-mail gemeld worden. Alle klachten worden in het maandelijks teamoverleg besproken. Wij streven ernaar om binnen 3 tot 5 weken op de door u ingevulde formulieren te reageren. U kunt het formulier hier downloaden.

U kunt ook gebruik maken van de klachtenregeling van het Keurmerk Fysiotherapie. U vindt hierover informatie in een brochure in de wachtkamer.

Meer informatie vindt u op: www.keurmerkfysiotherapie.nl

 • Administratieve doeleinde;
 • Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen;
 • Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht;
 • Opstellen van trainingsschema’s en begeleiding bij het sporten;
 • Begeleiding tijdens een fysiotherapeutisch behandeltraject;
 • Marketingdoeleinden waarbij we leden informeren over producten, diensten en acties.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan het Preventiecentrum de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • (Zakelijk) Telefoonnummer;
 • (Zakelijk) E-mailadres;
 • Informatie over gezondheid;
 • Geslacht;
 • BSN;
 • Bankgegevens;
 • Gegevens van uw zorgverzekering;

Uw persoonsgegevens worden door Het Preventiecentrum opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Verwerking van persoonsgegevens van Nieuwsbrief abonnees

Persoonsgegevens van Nieuwsbrief abonnees worden door het Preventiecentrum verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Het informeren van de persoon d.m.v. nieuwsuitingen.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Het inschrijving formulier Nieuwsbrief;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan het Preventiecentrum de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • E-mailadres.

Uw persoonsgegevens worden door het Preventiecentrum opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de periode dat men aangemeld is

Social media of andere websites

Onze Website bevat links naar websites van derden, bijvoorbeeld naar Twitter of YouTube. Als u deze links volgt, verlaat u onze Website. Hoewel deze externe websites met zorg worden geselecteerd, kan Preventiecentrum geen aansprakelijkheid aanvaarden voor het gebruik van uw persoonlijke gegevens door deze organisaties. Raadpleeg daarom het privacybeleid van de website die u bezoekt voor meer informatie.

Verwerking van persoonsgegevens van Medewerkers

Persoonsgegevens van Medewerkers worden door het Preventiecentrum verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Uitvoering geven aan de arbeidsovereenkomst.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De arbeidsovereenkomst.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan het Preventiecentrum de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam en voorletters;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam en meisjesnaam;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Geboortedatum;
 • Geboorte plaats;
 • Gegevens waarschuwen bij ongeval;
 • Salarisgegevens;
 • Kopie ID;
 • Nationaliteit;
 • Burgerlijke staat;
 • BSN-nummer;
 •  

Uw persoonsgegevens worden door het Preventiecentrum opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de periode dat men een contract heeft en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Het verzorgen van de internetomgeving van het AVG-programma;
 • Het verzorgen van een programma voor administratieve doeleinden tbv fysiotherapie behandelingen;
 • Het verzorgen van een programma administratieve doeleinden tbv de fitness
 • Het verzorgen van de (financiële) administratie;
 • Het verzorgen van salaris- en verlofadministratie;
 • Het verzorgen van een zakelijke e-mail adres;

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

Het Preventiecentrum bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens het Preventiecentrum van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

Contactgegevens

Preventiecentrum Almere BV

Randstad 22-01

1316 BN

Almere

[email protected]